Adatvédelmi tájékoztató, jogi nyilatkozat

I. Adatvédelmi tájékoztató

Kérjük, hogy az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az itt található információkat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) mint adatkezelő minden olyan esetben alkalmazza, amikor Ön az MKIK weboldalán keresztül olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelyhez a személyes adatainak megadása szükséges. A személyes adatait Ön önkéntesen szolgáltatja. Amennyiben Ön a korábban igénybe vett szolgáltatást nem kívánja tovább igénybe venni, biztosítjuk a szolgáltatás igénybevétele megszüntetésének lehetőségét. Az Ön által szolgáltatott személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre Ön azt szolgáltatta. A személyes adatait - a jogszabály, vagy jogerős bírósági, illetve hatósági határozat általi kötelezés esetét kivéve - harmadik személynek nem adjuk ki, azokat kizárólag az MKIK-n belül kezeljük.

I.1. Általános tudnivalók

A személyes adatokat a jogszabályokkal összhangban, tisztességes módon kezeljük. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakat az adatvédelmi tárgyú uniós és magyar jogszabályok rendelkezéseivel összhangban alkalmazzuk.

Az MKIK tiszteletben tartja és védi azoknak a személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Az MKIK által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadók:

 • Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) és (3) bekezdései (személyes adatok védelméhez fűződő jog),
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; GDPR),
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről,
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 2008. XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.

Az MKIK komolyan veszi az Ön személyes adatainak védelmét.

Szolgáltatásainkat folyamatosan fejlesztjük, ennek keretén belül frissítjük holnapunkat, illetve telepítünk új technológiákat, amik szükségessé tehetik ezen adatvédelmi elvek módosítását, ezért azt javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa át az adatvédelmi tájékoztatónkat.

I.2. Kiadó

A www.vallalkozztudatosan.hu honlap kiadója az MKIK.

I.3. Adatkezelési alapelvek a www.vallalkozztudatosan.hu honlap adatkezelése során

Szolgáltatásunk során csak azon személyes adatokat kérjük és kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtása során szükségesek. Az adatokat a szolgáltatás során a kapcsolattartásra és a megfelelő információs anyagok, hírlevelek testre szabásához használjuk fel. Személyes adatot megfelelő tájékoztatás után, az érintett beleegyezésével kezelünk.

A www.vallalkozztudatosan.hu honlap megtekintése során egy protokollfájlban adatok kerülnek rögzítésre. Ebben a fájlban a következő adatokat tároljuk maximum három hónapig: IP-cím, a letöltött adat neve, a letöltés dátuma és ideje, az adatforgalom mérete, értesítés, hogy a letöltés sikeres volt-e.

A tárolt adatokat csak és kizárólag honlapunk fejlesztése céljából értékeljük ki. Ha Ön információs anyagokat vagy hírlevelet rendel, nevének és más személyes adatainak megadására kérhetjük. Az Ön személyes döntésén múlik, hogy ezeket az adatokat megadja-e. Adatait kiemelt biztonságú szervereken tároljuk. Az ezekhez való hozzáférés csak külön engedéllyel rendelkező személyek számára biztosított, akik a szerverrel kapcsolatos jogi, gazdasági vagy szerkesztési ügyeket intézik.

Önnek bármikor jogában áll, hogy visszavonja személyes adatainak kezelésével kapcsolatban tett nyilatkozatát.

I.4. Személyes adatok továbbadása harmadik fél részére

A www.vallalkozztudatosan.hu honlap látogatóiról a protokollfájlban rögzített adatokat kizárólag abban az esetben adjuk tovább harmadik félnek, ha a törvények vagy bírósági határozat arra kötelezi az MKIK-t, illetve, ha egy, a www.vallalkozztudatosan.hu internet-infrastruktúráját érő támadással kapcsolatos büntetőeljárás vagy jogkövetés szükségessé teszi. Az adatok üzleti vagy nem üzleti célú továbbadása nem lehetséges.

Az információs anyagok és/vagy hírlevél rendelése során az Öntől beérkező személyes adatokat csak az MKIK-n belül használjuk fel. Ezeket nem adjuk tovább harmadik félnek az Ön kifejezett beleegyezése nélkül.

I.5. Cookie-kezelés

A www.vallalkozztudatosan.hu oldalon nyújtott szolgáltatás javítása érdekében cookie-kat, vagyis sütiket használunk. Ezek a személyes azonosításra nem alkalmasak, pusztán a munkamenet statisztikai azonosítására szolgálnak. Amennyiben ezzel Ön nem ért egyet, lehetősége van a böngészőbeállítások között letiltani a sütiket. Amennyiben ezt megteszi, előfordulhat, hogy az oldalunk hibásan vagy nem teljesen jelenik meg.

A www.vallalkozztudatosan.hu oldalon kezelt személyes adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: MKIK
 • Az adatok forrása: regisztráció, szolgáltatások igénybevétele, hírlevélre, információs anyagokra történő feliratkozás, kamarai regisztrációs nyilvántartás.
 • Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, az igénybevett szolgáltatásokkal összefüggő kötelező tájékoztatások, információs anyagok, hírlevelek küldése.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] alapján.
 • Az adatkezelés időtartama: 10 év, (illetőleg a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében annak visszavonásáig).
 • A tényleges adatkezelés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
 • Az adatkezelés automatizáltsága: gépi.
 • Az adatok törlési határideje: Az adatkezelés időtartamának utolsó napja, vagy az érintett önkéntes törlési kérelme (amelyet minden hírlevél végéhez csatolt linken, önállóan megtehet) utáni 3. nap.
 • Az érintettek köre: regisztráltak, szolgáltatást igénybe vevők, hírlevélre, információs anyagokra feliratkozottak, kapcsolatfelvételt kérők.
 • Kezelt adatok köre: név, beosztás, e-mail cím, telefonszám, cégnév/intézmény neve és címe

I.6. Kép- és videófelvétel

Tájékoztatjuk, hogy mentorálási eseményeinkről, továbbá az eseményeken résztvevőkről a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., telefon: +36 (1) 474 5100, fax: + 36 (1) 474 5105, e-mail: mkik@mkik.hu, a továbbiakban: MKIK), mint adatkezelő videó- és fényképfelvételeket készít, amelyek tartalmazzák a eseményen részt vevők képmását, illetve (videófelvétel esetében) hangját, mint személyes adatait. Az MKIK a fenti személyes adatokat a GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001 azonosító számú „Országos Vállalkozói Mentorprogram” című projekt (a továbbiakban: Projekt) Projekt ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az MKIK szerződéses kötelezettségeinek teljesítése és az MKIK jogos érdekeinek érvényesítése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) és f) pontja alapján. Az adatkezelés időtartama a Projekt fizikai zárásának napjától (jelenleg 2023. június 30.) számított 10 év. Tájékoztatjuk, hogy a GDPR szerint jogosult kérelmezni az MKIK-tól a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, adott esetben jogosult tiltakozni a személyes adatainak kezelése ellen és adott esetben jogosult élni az adathordozhatósági jogával. Jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://naih.hu), mint felügyeleti hatósághoz jogorvoslattal, panasszal fordulni. A regisztráció során Ön elfogadja a fenti adatvédelmi tájékoztatást.

A regisztráció során hozzájárul továbbá, hogy az eseményeken résztvevőkről az MKIK a eseményeken részt vevők képmását, illetve (videófelvétel esetében) hangját is tartalmazó videó- és fényképfelvételeket készítsen és azokat a Projekt ellenőrzésével összefüggő kötelezettségeinek teljesítése céljából a Projekt fizikai zárásának napjától (jelenleg 2023. június 30.) számított 10 évig terjedő időtartamban felhasználja.

I.7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: MKIK Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Telefon: +36 (1) 474 5100
Fax: + 36 (1) 474 5105
E-mail: mkik@mkik.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei (e-mail/tel.): dpo@mkik.hu ;+36 (1) 474 5194

I.8. Más szolgáltatók honlapjaira vezető linkek

Honlapunk más szolgáltatók vagy partnerek honlapjaira vezető linkeket is tartalmaz. Nincs befolyásunk arra, hogy ezen szolgáltatók és partnerek betartják-e az adatvédelemre vonatkozó szabályokat, így az MKIK az azokkal kapcsolatos bármilyen felelősségét kifejezetten kizárja.

I.9. Az Érintett adatvédelmi jogainak érvényesítése

Amennyiben az MKIK az adatvédelmi elveinek nem megfelelően járna el, az érintettek jogorvoslattal élhetnek a következő törvények rendelkezései szerint: 2016/679 (EU) rendelet (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről 1998. évi VI. törvény.

Az érintett az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről, valamint megilleti a személyes adataihoz való hozzáférés joga, kérheti a személyes adatainak helyesbítését, illetőleg törlését, jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, megilleti az adathordozhatósághoz való jog a GDPR-ban meghatározottak szerint

Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az MKIK a személyes adatok megszerzésének időpontjában tájékoztatást ad, különösen az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az MKIK írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő érintett a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy - különösen ismétlődő jellege miatt - túlzó, az MKIK, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre - a kért tájékoztatás jellegéhez és terjedelméhez igazodó - észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelés célja megszűnt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi hatóság elrendelte.

Az adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről, vagy az adatkezelés korlátozásáról az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akikkel, illetve amellyel a személyes adatot korábban közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintett kérésére az MKIK tájékoztatja e címzettekről.

Az érintett a 2016/679 (EU) rendelet (GDPR) figyelembevételével, adott esetben tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen (amennyiben azok nem az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak).

Az MKIK indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t.

Jogorvoslattal, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://naih.hu

Az érintett, ha megítélése szerint az MKIK, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

I.10. Jövőbeli módosításokkal kapcsolatos tájékoztatás

Az MKIK fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját később megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az erre vonatkozó tájékoztatást az MKIK a www.vallalkozztudatosan.hu oldalon teszi közzé.

II. JOGI NYILATKOZAT

A honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat vagy más írott anyagokat az MKIK kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé, azok nem minősülnek jognyilatkozatnak, hivatalos üzleti ajánlatnak vagy más joghatást kiváltó kinyilatkoztatásnak. Az MKIK fenntartja a jogot, hogy weboldalát bármikor egyoldalúan módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. Az MKIK – ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem vállal semmilyen természetű felelősséget a megjelenő weboldalai pontosságáért, megbízhatóságáért, aktualitásárért vagy tartalmára vonatkozóan. Nem garantálja továbbá, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz.

A weboldal, illetve annak tartalma vagy bármely részlete, továbbá az Országos Vállalkozói Mentorprogram teljes jel- és jelzéskészlete, arculati elemei az MKIK szerzői jogvédelme alá esnek. Az MKIK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit, illetve az Országos Vállalkozói Mentorprogram bármely jelét, jelzését és arculati elemét, ezek részleteit vagy kombinációit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni vagy tárolni. Kifejezetten tilos továbbá az előbbiekhez hasonló olyan jelet, jelzést vagy arculati elemet létrehozni, amely alkalmas lehet harmadik személyek megtévesztésére, vagy az Országos Vállalkozói Mentorprogrammal való összetéveszthetőséget idézheti elő.